2. olvasatra került a 2021-2027-es évekre tervezett 13 milliárd euró folyósításáról szóló törvény

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI TANÁCSÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSÉN MA A JELENLÉVŐ 124 TAGBÓL 84 SZAVAZATTAL 2.OLVASATRA TOVÁBBÍTOTTÁK A 2021-2027-ES ÉVEKRE TERVEZETT 13 MILLIÁRD EURÓ FOLYÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT "Az új szabályoknak köszönhetően az uniós források elosztása...

A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség közzétette a 4.1-es felhívást mezőgazdászok számára

A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség közzétette a 4.1-es felhívást a mezőgazdászok számára. Összesen 110 millió eurót lehívhatnak: épületek építésére, rekonstrukciójára vagy korszerűsítésére, valamint technológiai berendezések, köztük gépek és szerszámok beszerzésére...

PPA-2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁBÓL – 2014-2022   A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség 2021.12.16-án új pályázati felhívást tett közzé. Felhívás száma: 51/PRV/2021 Alintézkedés: 4.2 - A mezőgazdasági termékek...

PPA 16.3

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) opatrenie: 16 –  Spolupráca podopatrenie: 16.3 – (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení...

PPA 4.2

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Oblasti (na každú...

PPA 4.1

1. Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Výška Oprávnených výdavkov na jedného žiadateľa Minimálna výška...

Mezőgazdaság

ZHRNUTIE VÝZVY: Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021 Koneční prijímatelia pomoci: 1. schválený žiadateľ, 2. včelárske združenie...