ZHRNUTIE VÝZVY:

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021

Koneční prijímatelia pomoci:

1. schválený žiadateľ,

2. včelárske združenie – má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, družstva alebo akciovej spoločnosti,

3. organizačná jednotka – na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

4. vzdelávacia inštitúcia,

5. včelár,

6. fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,

7. fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev,

8. včelársky začiatočník.

Oprávnenými nákladmi: náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov, služieb alebo prác.

Pomoc v nasledovnom rozsahu:

platby zo zdrojov EÚ: 735 232 eur platby zo zdrojov SR: 735 232 eur

spolu k dispozícii: 1 470 464 eur

Oprávnené aktivity:

a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),

b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze,

c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,

d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),

e) podpora obnovenia stavu včelstiev,

f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).

Oprávnenosť výdavkov:

  • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady:

– výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu podporovanej aktivity, zaobstaranie veci či služby, musia mať preukázateľnú väzbu na túto realizáciu, alebo zaobstaranie a výdavky musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu,

– výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne,

– výdavky musia byť vynaložené v priebehu včelárskeho roka; výdavky vzniknuté pred začiatkom a po skončení včelárskeho roka nemôžu byť preplatené,

– výdavky musia byť skutočné, preukázané, identifikovateľné a doložené kópiami účtovných dokladov.

  • Ak sa pomoc viaže k oprávneným, preukázaným a dokladovaným nákladom na nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti konečného prijímateľa pomoci na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

 Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený čitateľnou kópiou účtovného dokladu

Druhy účtovných dokladov:

– pokladničný doklad s konkrétnym označením tovaru, alebo služby (doklady so všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované),

– faktúra (musí obsahovať slovné a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu) s príslušným dokladom o zaplatení (tzv. „predfaktúra“ alebo „zálohová faktúra “ako účtovný doklad nebude akceptovaná),

– cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné doklady preukazujúce poskytnutie cestovnej náhrady.

Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov:

– kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane číselného označenia dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho,

– výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe (výpis z internetbankingu nebude akceptovaný),

– potvrdenie banky o úhrade/prevode,

– pokladničný doklad z banky o vykonaní vkladu hotovosti na účet,

– doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok,

– v prípade úhrady formou dobierky, doklad preukazujúci úhradu dobierky,

– alebo iný daňový doklad preukazujúci úhradu.

  • V zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5 000 eur.

Termín podávania žiadosti:

od 1. júna do 30. júna 2020, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu

Rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry.

Spôsob doručenia žiadosti:

Žiadosť o schválenie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 1).

Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.

Prílohou k žiadosti o schválenie pomoci sú (podľa § 3 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):

a) určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu (Príloha č. 2),

b) plán vykonávania včelárskych podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) (Príloha č. 3), ktorý obsahuje miesto a čas ich vykonávania, ak je včelárskym opatrením technická pomoc,

c) osnova projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 10

IČO: 30 794 323

žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. c) a d),

d) projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre nepredložil,

e) projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak je včelárskym opatrením spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum a žiadateľ tento projekt agentúre nepredložil.

            Žiadateľ, ktorý podáva agentúre žiadosť o schválenie pomoci, ktorej prílohou sú dokumenty podľa § 3 ods. 4 písm. c) až e), je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) jedno vyhotovenie týchto dokumentov.

Poskytnutie pomoci možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku.

Žiadosť o poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku 2020/2021 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie pomoci“)

podáva schválený žiadateľ agentúre od 1. júla do 31. júla 2021, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o poskytnutie pomoci podanú mimo tejto lehoty sa neprihliada (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry).

 Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 5)

 Žiadosť o poskytnutie pomoci obsahuje:

a) identifikačné údaje schváleného žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a IČO a

b) výšku požadovanej pomoci na včelárske opatrenie.

 Žiadosť musí obsahovať úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.

 Podklady pre výpočet pomoci za jednotlivé opatrenia je povinný žiadateľ predkladať v elektronickej forme, ktorej vzor poskytuje agentúra.

 Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania včelárskeho opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.

Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na jeho vykonanie.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb.

 Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú (podľa § 4 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):

  1. potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči schválenému žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho majetok nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
  • písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu pomoc poskytuje,
  • písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

D. písomná informácia o identifikačných údajoch konečného prijímateľa pomoci, ktorý vykonával včelárske opatrenie v rozsahu:

1. registračné číslo uvedené v registri včelstiev, ak konečný prijímateľ pomoci je včelár,

2. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba,

3. obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba – podnikateľ,

4. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je právnická osoba,

E. písomná informácia, ktorá obsahuje určenie včelárskeho opatrenia podľa § 10 alebo včelárskeho podopatrenia  výšky pomoci žiadanej na jeho vykonanie pre konečného prijímateľa pomoci,

F. písomná informácia, ktorá obsahuje určenie tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých služieb, ktoré konečný prijímateľ pomoci obstaral na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a výšku finančných prostriedkov, ktoré na ich obstaranie vynaložil,

G. kópie dokladov, ktoré preukazujú náklady na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia; tieto doklady musia obsahovať slovné a číselné označenie, obsah včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum vynaloženia nákladov alebo výdavkov na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak konečný prijímateľ pomoci vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,1) doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa tohto osobitného predpisu,

H. doklady o úhrade nákladov podľa písmena G.,

  1. písomná informácia, či konečný prijímateľ pomoci je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

J. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu,

K. osobitný doklad o vykonávaní včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia.

Upozornenie:

Schválený žiadateľ je povinný agentúre predložiť doklady za včelárske podopatrenia vykonané konečnými prijímateľmi pomoci nasledovne:

1. do konca februára 2021 doklady:

– podľa písm. D až I, ak boli náklady uhradené do 31. decembra 2020,

– podľa písm. D, E a K, ak boli vykonané podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) NV č. 337/2019 Z. z., § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) NV č. 337/2019 Z. z. alebo § 7 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z. do 31. decembra 2020

2. do 31. mája 2021 doklady:

– podľa písm. D až I, ak boli náklady uhradené od 1. januára do 31. marca 2021,

– podľa písm. D, E a K, ak boli vykonané podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) NV č. 337/2019 Z. z., § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) NV č. 337/2019 Z. z. alebo § 7 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z. od 1. januára do 31. marca 2021,

– podľa § 7 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z. priebežnú správu o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a úplné znenie tohto projektu, ak ho agentúre nepredložil,

– podľa § 10 NV č. 337/2019 Z. z. priebežnú správu o realizácii projektu aplikovaného výskumu.

Ø Schválený žiadateľ, je povinný do 31. mája 2021 predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie priebežnej správy o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a priebežnej správy o realizácii projektu aplikovaného výskumu a zároveň úplné znenie týchto projektov.

  • Upozornenie:

Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) NV č. 337/2019 Z. z. (zabezpečenie prednášky alebo seminára, včelárskeho krúžku, letného kurzu včelárstva, vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe, včelárskej konferencie) (ďalej len „vzdelávacie podopatrenie“)

5 pracovných dní pred ich plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania týchto podopatrení). V prípade, že uvedené podopatrenia neboli zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné oznámiť agentúre miesto, dátum a čas 5 pracovných dní pred ich vykonaním.

 Pomoc sa neposkytuje na včelárske opatrenie, ak na jeho vykonávanie bola poskytnutá podpora pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie pomoci pre konečného prijímateľa pomoci, pre ktorého poskytovanie pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie zabezpečuje iný schválený žiadateľ.

OPATRENIA – podrobný rozpis jednotlivých opatrení sa nachádza v príručke na str. 14-45

3.1 Technická pomoc (§ 5 NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.1 Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.2 Zabezpečenie včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.3 Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov (§ 5 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.4 Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe (§ 5 ods. 1 písm. d) NV č..337/2019.Z..z.)

3.1.5 Zabezpečenie včelárskej konferencie (§ 5 ods. 1 písm. e) NV č. 337/2019.Z..z.)

3.1.6 Poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019.Z. z.)

3.1.7 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 337/2019.Z. z.)

3.1.8 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. h) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.9 Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosť súvisiacej so včelárstvom (§ 5 ods. 1 písm. i) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.10 Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia (§ 5 ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.11 Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením (§ 5 ods. 1 písm. k) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.12 Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov (§ 5 ods. 1 písm. l) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.13 Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva (§ 5 ods. 1 písm. m) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.14 Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. n) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.15 Vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe (ďalej len „školská včelnica“) (§ 5 ods. 1 písm. o) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.16 Vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice (§ 5 ods. 1 písm. p) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.17 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením (§ 5 ods. 1 písm. q) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.18 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev (§ 5 ods. 1 písm. r) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.1.19 Zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci (§ 5 ods. 1 písm. s) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2 Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze (§ 6 NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2.1 Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike (§ 6 ods. 1. písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2.2 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných (§ 6 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2.3 Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie (§ 6 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2.4 Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti“) (§ 6 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2.5 Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti“) (§ 6 ods. 1 písm. e) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.2.6 Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo (§ 6 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.3 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev (§ 7 NV č. 337/2019 Z. z.)

3.3.1 Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev (§ 7 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.3.2 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva (§ 7 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.3.3 Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín (§ 7 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.3.4 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev (§ 7 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.4 Podpora laboratórií (§ 8 NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5 Podpora obnovenia stavu včelstiev (§ 9 NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.1 Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke (§ 9 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.2 Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely (§ 9 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.3 Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely (§ 9 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.4 Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných (§ 9 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.5 Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu (§ 9 ods. 1 písm. e) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.6 Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.5.7 Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. g) NV č. 337/2019 Z. z.)

3.6 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum (§ 10 NV č. 337/2019 Z. z.)

KONTAKTY

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Mgr. Kristína Sloviková e-mail: kristina.slovikova@apa.sk tel.: 0918 612 493

Ing. Martina Sučíková e-mail: martina.sucikova@apa.sk tel.: 0918 612 121

Ing. Rastislav Virgala e-mail: rastislav.virgala@apa.sk tel.: 0918 612 160

Všeobecná adresa k poskytovaniu informácii ohľadom podpory pre včelárov:

vcely@apa.sk

ZOZNAM PRÍLOH – jednotlivé prílohy sú súčasťou príručky na str. 49-133

Príloha č. 1: Žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci

Príloha č. 2: Určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu

Príloha č. 3: Ročný plán vykonávania vzdelávacích aktivít

Príloha č. 4: Zoznam schválených včelníc

Príloha č. 5: Žiadosť o poskytnutie pomoci

Príloha č. 6: Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška alebo seminár)

Príloha č. 7: Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)

Príloha č. 8: Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz včelárstva)

Príloha č. 9: Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe)

Príloha č. 10: Zabezpečenie včelárskej konferencie

Príloha č. 11: Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)

Príloha č. 12: Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike

Príloha č. 13: Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Príloha č. 14: Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Príloha č. 15: Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Príloha č. 16: Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému

Príloha č. 17: Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

Príloha č. 18: Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva

Príloha č. 19: Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Príloha č. 20: Vybavenie včelnice strednej/vysokej školy/vzdelávacej inštitúcie/inej inštitúcie

Príloha č. 21: Vybavenie ukážkovej/ekologickej/pokusnej včelnice

Príloha č. 22: Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Príloha č. 23: Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Príloha č. 24: Zabezpečovanie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci

Príloha č. 25: Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku

Príloha č. 26: Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá

Príloha č. 27: Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá – súhrn za organizáciu

Príloha č. 28: Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie

Príloha č. 29: Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)

Príloha č. 30: Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu

Príloha č. 31: Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)

Príloha č. 32: Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu

Príloha č. 33:  Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

Príloha č. 34: Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 35: Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Príloha č. 36: Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva – súhrn za organizáciu

Príloha č. 37: Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Príloha č. 38: Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Príloha č. 39: Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov

Príloha č. 40: Úhrada nákladov za vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch

Príloha č. 41: Nákup včelích matiek

Príloha č. 42: Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 43: Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 44: Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – preberací protokol

Príloha č. 45: Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 46: Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum

Príloha č. 47: Čestné vyhlásenie a záväzok