1. Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV)

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výška Oprávnených výdavkov na jedného žiadateľa

Minimálna výška oprávnených výdavkov pre všetky oblasti: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov podľa oblastí:

ŠRV a ŽV 2 000 000,00 EUR

ŠRV a ŽV – malí poľnohospodári    400 000,00 EUR

Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV 2 000 000,00 EUR

Navrhované alokácie: indikatívne 159 mil. Eur, z toho 35,4 mil. zo zdrojov EURI.

V prípade oblastí: ŠRV; ŽV; Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV je obmedzenie na max. výšku oprávnených výdavkov nasledovné: podiel aktív podniku k celkovým oprávneným výdavkom všetkých podaných ŽoNFP na výzvy podopatrenia 4.1 je väčší alebo rovný 2.

Intenzita podpory (výška podpory):

a) Základná: V prípade menej rozvinutých regiónov 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve. V prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.
b) Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v týchto prípadoch:
– mladých poľnohospodárov
– ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva – ekologická výroba tvorí min. 50,01% výmery žiadateľa
– ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV – min. 50,01 % obhospodarovanej plochy ornej pôdy a trvalých kultúr
c) Osobitne sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % až do max. 75% v prípade projektov výhradne zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

  1. investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v ŽV a ŠRV vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV a ŠRV vrátane strojov a náradia;
  2. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt. Súčasťou výstavby skladu môže byť výstavba bezprostredných vonkajších plôch, oplotenia a príjazdových komunikácii týkajúcich sa skladu, ktorý je predmetom projektu. Súčasťou investície do skladu môže byť aj prípadné riešenie energetického hospodárstva bezprostredne súvisiaceho s prevádzkou skladu. Maximálnym tepelný výkon investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie je do 500 kWt.Súčasťou investície do skladovacích kapacít môže byť aj ich vybavenie manipulačnou a pozberovou technológiou.
  3. investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
  4. investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
  5. investície do zlepšenia odbytu (v rozsahu činností nižšie);
  6. investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
  7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín ŠRV a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohutejto výzvy.

Osobitne sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % až do max. 75%v prípade projektov výhradne zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI.