Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV)

opatrenie: 16 –  Spolupráca

podopatrenie: 16.3 – (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh

 

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt

Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 250 000,00 EUR

Minimálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na jedného partnera: nie je stanovená

Minimálna výška oprávnených výdavkov na jedného partnera: nie je stanovená

 

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES, pričom v rámci jedného projektu musia byť: najmenej 2 samostatné právne subjekty personálne a majetkovo neprepojené. 

Všetky spolupracujúce subjekty – žiadatelia musia splniť podmienky oprávnenosti žiadateľa podľa predmetu projektu.

 

Oprávnené aktivity v prípade Podpory na investície do poľnohospodárskych podnikov (podopatrenie 4.1):

Oprávnené sú len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde uvedených v Zozname plodín na ornej pôde a trvalých kultúr podľa prílohy výzvy a súvisiace s chovom hospodárskych zvierat

 • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov a s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
 • investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy  a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
 • investície do zlepšenia odbytu
 • investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológií v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie

 

Oprávnené aktivity v prípade Podpory pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (podopatrenie 4.2):

Oprávnené sú len aktivity, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so:

 • zavadzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov;
 • zavádzaním novej techniky/technológií;
 • rozširovaním výroby;
 • zvýšením efektívnosti výrobného procesu;
 • zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií;
 • podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby.

 

Oprávnené aktivity v prípade Investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (podopatrenie 8.6):

Aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:

 • Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa
 • Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzaniena trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

 

Intenzita pomoci

Pre aktivity súvisiace s investíciami do poľnohospodárskych podnikov (podopatrenie 4.1) platí:

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 70 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
 • 60 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Pre aktivity súvisiace s investíciami do spracovania produktov (podopatrenie 4.2) platí:

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
 • 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Pre aktivity súvisiace s investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (podopatrenie 8.6) platí:

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
 • 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Pre ostatné neinvestičné aktivity súvisiace výhradne s podopatrením 16.3

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
 • 100 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)