Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV)

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oblasti (na každú oblasť bude vyhlásená samostatná výzva):

 1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 6. Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov:Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení. Žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty vyrobené z poľnohospodárskych produktov na priamu spotrebu; pričom minimálne 50% odbytovanej produkcie je vlastná nespracovaná poľnohospodárska produkcia. V prípade mobilných odbytových zariadení sa jedná minimálne o 50% vlastných vyrobených potravín.

Minimálna výška oprávnených výdavkov pre všetky oblasti: 10 000,00 Eur

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1-7: 2 000 000,00 Eur

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 8: 400 000,00 Eur

Predpokladaná alokácia: 170 mil. Eur – z toho 68,7 mil. Eur zo zdrojov EURI

Intenzita podpory (výška podpory):

 1. Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ:

Základná miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov:

pre mikro, malý a stredný podnik:

 • 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
 • 40% v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj);

pre veľký podnik (vrátane prepojených podnikov), výška oprávnených výdavkov:

 • 35% v prípade menej rozvinutých regiónov  ako aj ostatných regiónov

Základná miera podpory sa zvyšuje o max. 35% až do max. 75% v prípade investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.