PPA 16.3

PPA 16.3

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) opatrenie: 16 –  Spolupráca podopatrenie: 16.3 – (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení...
PPA 16.3

PPA 4.2

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Oblasti (na...
PPA 16.3

PPA 4.1

1. Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Výška Oprávnených výdavkov na jedného žiadateľa Minimálna výška...