PROGRAM OBNOVY DEDINY

Za poskytovateľa:

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky

Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie

Sekretariát pre Program obnovy dediny

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 19. marec 2021 (rozhodujúci je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu)

REALIZÁCIA PROJEKTU: Uskutočnenie projektu v zmysle doloženej spracovanej projektovej dokumentácie, resp. iného relevantného dokumentu podľa špecifikácie činností podpory v rámci roka 2021

a

PRÍKLAD VÝPOČTU LIMITOV V RÁMCI ČINNOSTÍ POD:

Maximálna a minimálna výška limitu sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

výška požadovanej dotácie / 100 x povolený limit

Napr.: Pri obstaraní techniky je povolený maximálny limit 30% z poskytnutej dotácie, čo činí sumu 1.500 € pri požadovanej výške dotácie 5.000 €.

Pri výsadbe zelene je minimálny limit 30% z poskytnutej dotácie, avšak maximálny limit nie je stanovený

V rámci Programu obnovy dediny 2021 môže žiadateľ podať iba 1 žiadosť a jednotlivé činnosti nie je možné medzi sebou kombinovať!

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:

Pre činnosti POD1 a POD3: Obec bez štatútu mesta, Mikroregionálne združenie obcí, Mikroregionálne združenie obcí, Mikroregionálne združenie obcí

Pre činnosť POD2: Obec bez štatútu mesta

MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ A POSKYTNUTEJ DOTÁCIE:

5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta

8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

VÝŠKA VLASTNÉHO VKLADU:

Výška min. 5% spoluúčasti sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

výška požadovanej dotácie / 95 x 5

ADRESA PRE ZASLANIE ŽIADOSTI:

Slovenská agentúra životného prostredia

 Sekcia environmentalistiky

Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie

Sekretariát pre Program obnovy dediny

Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica (na obálku prosíme uviesť: POD 2021)

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI

 1. Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k jeho členskej základni
 2. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
 3. Stanovy a aktuálna zápisnica zo zasadnutia mikroregionálneho združenia obcí (MR)
 4. Grafická identifikácia miesta riešenia
 5. Doklad preukazujúci vlastnícky, prípadne iný vzťah k pozemkom určeným na realizáciu aktivít projektu (zmluva o nájme, dohoda, súhlas vlastníka a pod.)
 6. Fotodokumentácia súčasného stavu miesta alebo predmetu riešenia
 7. Projektová dokumentácia, resp. podrobný opis činností, resp. iný relevantný dokument
 8. Stavebné povolenie (SP) / iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti s vyznačením právoplatnosti alebo čestné prehlásenie
 9. Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (ÚPN, PHSR, ÚSES a pod.)
 10. Položkovitý rozpočet projektu na rok 2021 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov

Pre činnosť: POD 1 – Kvalita životného prostredia na vidieku

 1. Súhlas dotknutého subjektu plánovanej realizovanej aktivity (napr. súhlas ŠOP SR, orgánu miestnej štátnej správy ŽP a pod.)
 2. Záväzný predpis, ktorý upravuje nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle platnej legislatívy

Pre aktivity zamerané na ochranu VODNÝCH POMEROV a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni:

11. Súhlas dotknutého subjektu plánovanej realizovanej aktivity (napr. súhlas správcu toku a pod.)

Pre činnosť: POD 2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

11. Súhlasy príslušných autorít (napr. súhlas ŠOP SR, orgánu miestnej štátnej správy ŽP a pod.)

Pre činnosť: POD 3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

11. Súhlasy príslušných autorít (napr. súhlas ŠOP SR, orgánu miestnej štátnej správy ŽP a pod.)

ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTÁCIE:

Ø Činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia na vidieku

 1. aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu
 2. aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni

c) aktivity zamerané na budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd,

       d) aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov a obnova mŕtvych ramien,       manažment lužných lesov,

       e) aktivity zamerané na starostlivosť a ochranu rašelinísk.

Ø Činnosť POD2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

 1. aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych)
 2. aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych) min. limit výsadby zelene 30% z poskytnutej dotácie (viď bod 2)
 3. ochrana charakteristického vzhľadu krajiny
 4. starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti
 5. ) adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
 6. protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie,
 7. odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách s max. 50 % z poskytnutej dotácie (viď bod 2) a v kombinácii s výsadbou zelene
 8. výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch napr. formou zatrávňovacej dlažby, dlažby s použitím priepustného/polopriepustného podkladu (lôžka) v rozsahu max. 50 % z poskytnutej dotácie (viď bod 2) a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene.

Ø Činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

a) aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej

výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s

environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť),

b) aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea,

pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov,

c) aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska,

d) aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako

tradičného spôsobu života na vidieku,

e) aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu charakteristických pre daný

región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú

verejnosť.

f) aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (predchádzanie vzniku odpadu,

triedenie odpadu a iné) a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, detí,

mládež a širokú verejnosť.