Výzva na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

Poskytovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti:

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30.08.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 01.11.2021

 

Financovanie projektu:

Kategória regiónu Žiadateľ Príspevok zo zdrojov IROP v % Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa v %
menej rozvinutý región a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola 100 0
b) Obec (obec/mesto ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola

c) Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola

95 5
d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola 90 10

 

Právna forma žiadateľa:

  1. a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola;
  2. b) Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola;
  3. c) Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola;
  4. d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola.

Podmienky poskytnutia príspevku:

Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

 

Oprávnené výdavky projektu:

  1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

 

Finančný príspevok:

Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená.

 

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto – benchmark

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

– max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,

– max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

 

Smerný ukazovateľ zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy je možné využiť iba v prípade, ak súčasťou vytvárania nových kapacít MŠ sú aj intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ, alebo je súčasťou projektu adaptácia existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania.

V prípade budovania nového objektu, bez intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, sa uplatňuje iba smerný ukazovateľ na vytvorenie nových kapacít materskej školy v prepočte na 1 dieťa.

 

Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov:

Špecifický cieľ:

5.1.1 – Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie