Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu!

Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Program OBNOV DOM – je obnova rodinných domov v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Termín spustenia predkladania žiadostí: 24. apríl 2023 o 9:00 hod.

Maximálna výška príspevku je

  • 15 000 EUR v prípade, že sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30-60% oproti stavu pred obnovou RD alebo
  • 19 000 EUR v prípade, že sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

Výška poskytovaného finančného príspevku je 75 % celkových oprávnených výdavkov. Minimálna požadovaná úspora primárnej energie je 30%.

Skutočná výška príspevku sa vypočíta na základe jednotkových cien v čase predloženia žiadosti o platbu (ŽoP), v ktorej prijímateľ uvedie skutočne realizované opatrenia.

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

-žiadateľ Je občanom členského štátu EÚ,

– je spôsobilý na právne úkony, je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu

– nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru. Podmienka sa vzťahuje na všetkých spoluvlastníkov rodinného domu

– žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o Poskytnutie prostriedkov z mechanizmu (PPM)

-žiadateľ na úkony spojené s predložením žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú). Podpis osoby udeľujúcej splnomocnenie (žiadateľa) na splnomocnení musí byť úradne overený.

Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM, najneskôr však 31. marca 2026.