Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV,

podopatrenie: 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
Dátum vyhlásenia výzvy:             30. 9. 2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie9 685 000 € (mimo Bratislavského kraja).
Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 200 000,00 EUR.
Žiadosť musí podať skupina minimálne 3 samostatných právnych subjektov 
Výdavky, sú oprávnené len ak boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Výdavky sú oprávnené, ak proces ich obstarávania/verejného obstarávania začal prostredníctvom webového sídla JOSEPHINE najskôr v deň vyhlásenia tejto výzvy.

Intenzita podpory (výška podpory):

 • investície v poľnohospodárstve: intenzita pomoci v menej rozvinutých regiónoch 70%
 • investície v spracovaní poľnohospodárskych produktov 70%
 • investície v lesnom hospodárstve súvisiace so zalesnením 100%
 • investície do vytvárania agrolesníckych systémov: intenzita pomoci pre celú SR: 80%
 • investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh: intenzita pomoci v menej rozvinutých regiónoch 65 %;
  Pre neinvestičné výdavky 100% z oprávnených výdavkov.

Oprávnenosť žiadateľa: .
1. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť
2. fyzické a právnické osoby s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky pôsobiace v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, a/alebo v lesnom hospodárstve …

Oprávnenosť aktivít

Pre investície v rámci podopatrenia 4.1
Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:

 • zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV;
 • zvýšením odbytu;
 • znížením záťaže na životné prostredie vrátane technológií;
 • zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy;
 • zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou;
 • zvýšením efektivity využívania vody. (Projekty zamerané na závlahy, rozpísané vo vyzve str.16)

 

Pre investície v rámci podopatrenia 4.2
Oprávnené sú len tie investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja   poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so:

 • zavadzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov;
 • zavádzaním novej techniky/technológií;
 • rozširovaním výroby;
 • zvýšením efektívnosti výrobného procesu;
 • zvýšením účinnosti využitia energie
 • zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií;
 • podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby.

 

Zdroj: PPA
Obrázok: Internet