Termín predkladania žiadostí: od 1. 10. 2022 do uzatvorenia výzvy
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2022.
Opatrenie:         4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Indikatívna výška finančných prostriedkov : 55 476 238,00 EUR.
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt a výška podpory:
Minimálna výška oprávnených výdavkov:                                                    10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov:                                              1 500 000,00 EUR
Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov
Oprávnení žiadatelia: Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

Oprávnené prvky, opatrenia a stavby:

  1. Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
  2. Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
  3. Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
  4. Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu
  5. Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia

 

Oprávnené náklady

  1. Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo
  2. DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR
  3. Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3% z výšky projektu.
  4. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním

Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia ŽoNFP na PPA.

Právoplatné stavebné povolenie – v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu pri stavebných investíciách