Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Názov Vykonávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vyhlásenie výzvy:                                               30. 06. 2022
Termín na začatie podávania žiadostí:             01. 08. 2022
Uzavretie výzvy:                                                 01. 12. 2024
Financovanie Projektu: – predfinancovania,- zálohových platieb,- refundácie,- kombináciou vyššie uvedených systémovIndikatívna výška vyčlenených prostriedkov: 100 000 000 EUR bez DPH, t.j. 120 000 000 EUR s DPH (DPH 20 000 000 EUR).
Minimálna výška prostriedkov mechanizmu 200 000 EUR bez DPH (240 000 EUR s DPH (DPH 40 000 EUR)).
Maximálna miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu.
Výpočet výšky prostriedkov mechanizmu: Výška prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa stanoví ako súčet oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít Projektu, pričom môže byť poskytnutá najviac vo výške 5 000 000 eur bez DPH, resp. 6 000 000 eur s DPH. 

Časová oprávnenosť výdavkov

Z pohľadu časovej oprávnenosti výdavkov sú oprávnené aktivity zrealizované pred aj po vyhlásení Výzvy. V prípade už zrealizovaných Projektov sa za oprávnené považujú všetky aktivity súvisiace s realizáciou Projektu, ktoré Žiadateľ preukázateľne vykonal najskôr od 1. februára 2020 vrátane.
Oprávnené obdobie realizácie Projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.

Preukázanie oprávneného typu budovy

 1. Pamiatkovo chránená budova
 2. a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
 3. b) má pamiatkovú hodnotu14) alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia15) a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
 4. c) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia15) a nachádza sa v pamiatkovej zóne.
 5. Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
 6. a) registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí alebo
 7. b) uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska alebo
 8. c) zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

Ciele Výzvy:

 1. Zelená transformácia,
 2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
 3. Zníženie emisií CO2,
 4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy.

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Podmienky oprávnenosti Žiadateľa

 1. a) Správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 2. b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 3. c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 4. d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
 5. e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 6. f) Verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
 7. g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a iné,
 8. h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.