Pôdohospodárska platobná agentúra, , ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV:  Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

 Minimálna výška oprávnených výdavkov:               10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov:            400 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s vyššie uvedeným maximálnym limitom . Podpora je nezisková – grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme:

 1. refundácie skutočne vynaložených a zaplatených
 2. štandardnej stupnice nákladov pre vybrané nákladové položky

Dátum vyhlásenia výzvy:             1. 8. 2022
Dátum uzavretia výzvy:                31. 10. 2022

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha;
 • maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
 • maximálne 7 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Rozsah oprávnených činností:

 1. čistenie plôch po ťažbe;
 2. spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa;
 3. umelá obnova lesa podsadbou;
 4. umelá obnova lesa na holine;
 5. ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny;
 6. ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom;
 7. ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním;
 8. plecie ruby;
 9. prečistky (čistky a prerezávky).

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov

Uplatňuje sa sadzba, resp. strop na jednotku vykonaných pestovných činností vo výške:

–             čistenie plôch po ťažbe vo výške  828,64 €/ha;
–             spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa vo výške  379,31€/ha;
–             umelá obnova lesa podsadbou vo výške  2 106,62€/ha (táto suma platí pre minimálny počet 5 000 ks sadeníc/ha; pri nižšom počte sadeníc/ha sa kráti o sumu 42,02 € za každých, aj začatých 100 ks sadeníc/ha);
–             umelá obnova lesa na holine vo výške  2 106,62€/ha;
–             ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny vo výške  221,75€/ha;
–             ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom vo výške 175,07 €/ha;
–             ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním vo výške  3 927,29 €/km;
–             prečistky vo výške  221,75 €/ha;
–             plecie ruby vo výške  268,43 €/ha.

Zdroj: PPA