Počas poskytovania služieb projektového manažérstva naša firma po osobnej konzultácii a na základe dohody vykonáva a preberá nasledovné úlohy od klientov:

Poskytovanie služieb projektového poradenstva, teda napísanie a podanie úspešných projektov v sebe zahŕňa všetok úkonov, ktoré sú potrebné k odovzdaniu projektu a k schváleniu úspešného projektu a tiež podpísanie Zmluvy o poskytnutí príspevku medzi uchádzačom a poskytovateľom príspevku. Pozitívne rozhodnutie poskytovateľa je však iba prvým krokom na ceste k realizácii projektu. Po úspešne podaných projektoch poskytujeme našim klientom pomoc až do úplného konca udržiavacieho obdobia, teda aj pri realizácii finančného zúčtovania. Od uzavretia zmluvy o poskytnutí príspevku až k prijatiu poslednej žiadosti o platbu poskytujeme realizáciu dokumentácie, čím uľahčíme a urýchľujeme proces získavania peňazí. Dokončením podávania projektu a získaním výšky finančného príspevku tiež nedokončí proces podávania žiadosti, pretože podporované projekty majú obvykle 3-5-ročnú udržiavaciu povinnosť. Počas tohto obdobia musia byť pripravené a predložené jednorazové správy, ktoré vypracujeme na základe vašich informácií o úspešnej realizácií projektu.

V súlade s našou filozofiou je spokojnosť zákazníkov prvoradá. Spôsob, ako to dosiahnuť, sú úspešne podané žiadosti. Aby sme to dosiahli, uprednostňujeme budovanie dlhodobých vzťahov s našimi partnermi, ktorý nám pomáha získať uplatnenie od samého začiatku.

Filozofiou našej spoločnosti je sprevádzanie počas celého životného cykla projektov, preto odporúčame, aby naši partneri nás skontaktovali hneď na začiatku plánovania, aby projekty bolo možné vypracovať v súlade s výzvou a podmienkami schválenia. Spoluprácu odporúčame aj pri realizácii projektov, pretože úspešnosť poskytnutia príspevkov projektu závisí aj od toho, že jeho realizácia do akej miery spĺňa predpísané požiadavky. V každom prípade najlepším rozhodnutím je realizáciu uskutočniť prostredníctvom osôb, ktorí na základe svojich predošlých skúseností sú pripravené na rôzne situácie, či sú to dokumenty žiadané vrámci výziev na doplnenie, alebo sa jedná o otázky spojené s právnym či ekonomickým zázemím. Pri plnení uvedených úloh sme našim klientom k dispozícii.

Veľký dôraz kladieme tiež na spoznávanie vízií našich klientov, pretože iba touto cestou môžeme ich upozorniť na personalizované a relevantné výzvy a na predkladanie ponúk. V rámci monitorovania výziev zasielame najnovšie výzvy v čo najkratšom čase, v súlade s potrebami a aktivitami našich klientov.

Sme hrdí na to, že viacerí naši klienti prešli v posledných rokoch významným vývojom práve prostredníctvom zdrojov z rôznych fondov.

Pre správnu prípravu svojich nápadov, využite našu bezplatnú službu plánovania projektu!

Bezplatné služby našej SPOLOČNOSTI:

– personalizované vyhľadávanie projektov

– individuálne poradenstvo

– mapovanie oprávnenosti

– predbežná kvalifikácia žiadosti

SLUŽBY – individuálna cena

– vypracovanie textovej časti projektov

– príprava projektovej dokumentácie

– následná starostlivosť počas udržiavacieho obdobia

– komunikácia s vyhlasovateľom výzvy, dodávateľmi, úradmi a verejnými inštitúciami

– prieskum trhu, verejné obstarávanie

– projektový manažment