Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlás nový projekt na  rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu je: 192 653 760,- EUR.
Prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 10 rokov po ukončení realizácie projektu

Ciele Investície

  • Výrazne sa navýšia najmä kapacity pobytových zariadení a umožní sa presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. Zároveň bude časť nových kapacít určená novým prijímateľom
  • Nové ambulantné zariadenia prispejú k urýchleniu deinštitucionalizácie, znížia záťaž neformálnych opatrovateľov a zároveň prispejú k uspokojeniu dopytu po danom type služieb.
  • Investície podporia aj rekonštrukcie a výstavbu nových nízkokapacitných zariadení sociálnozdravotnej starostlivosti s komplexnými potrebami
  • V prípade renovácie budov je úmyslom docieliť významnú úsporu primárnej energie v zariadeniach a tým pozitívne vplývať na environmentálne zmeny

Aké sociálne služby bude možné podporiť

Ambulantné sociálne služby Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest
služba včasnej intervencie zariadenie podporovaného bývania zariadenie pre seniorov
zariadenie pre seniorov zariadenie pre seniorov zariadenie opatrovateľskej služby
zariadenie opatrovateľskej služby zariadenie opatrovateľskej služby špecializované zariadenie
rehabilitačné stredisko rehabilitačné stredisko  
domov sociálnych služieb domov sociálnych služieb3  
špecializované zariadenie špecializované zariadenie  
denný stacionár zariadenie podporovaného bývania  

Zdroj: MPSVR SR