Názov výzvy: „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“
Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Vyhlásenie výzvy: 30. 9. 2022

Cieľ: Zvýšenie potrebnej kapacity verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch prostredníctvom finančnej kompenzácie nákladov na zriadenie a prevádzkovanie všeobecnej ambulancie počas jej prvého roka pre nových a existujúcich poskytovateľov.

Výška finančného príspevku z prostriedkov mechanizmu je 100% oprávnených výdavkov na oprávnené aktivity ŽoPPM.
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 10 252 188 EUR bez DPH.
Minimálna výška príspevku alokovaného na úroveň okresu: 20 000 EUR (za predpokladu splnenia podmienok na poskytnutie 1. časti príspevku).
Minimálna výška príspevku alokovaného na úroveň obce: 24 250 EUR (za predpokladu splnenia podmienok na poskytnutie 1. časti príspevku).
Maximálna výška príspevku alokovaného na úroveň okresu: 50 000 EUR
Maximálna výška príspevku alokovaného na úroveň obce: 60 624 EUR

Podmienka oprávnenosti žiadateľa

  1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka,
  2. poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ak pri podaní žiadosti preukáže splnenie podmienok podľa písmena a) za lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka,

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase

 

Podmienka počtu kapitovaných poistencov na poskytnutie druhej, tretej a štvrtej časti príspevku

Typ poskytova-teľa Normatívny počet kapitovaných poistencov 1. časť 2. časť 3. časť 4. časť
  predloženie povolenia 60% z NPK 70% z NPK 90% z NPK
VLD* 1 600   ≤ 960 kap. poistencov ≤ 1120 kap. poistencov ≤ 1440 kap. poistencov
VLDD** 1 100   ≤ 660 kap. poistencov ≤ 770 kap. poistencov ≤ 990 kap. poistencov

 

Zdroj: MZSR
Obrázok: Internet