Zverejnené: Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
Minimálna výška spolufinancovania projektu:  5-20 % z celkového rozpočtu projektu.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 13. december 2022
Cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Je možné žiadať o dotáciu na realizáciu projektov obnovy len tých objektov, ktoré sú zapísané ako hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Dotácia sa poskytuje :

 • na obnovu NKP – strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny),
 • na obnovu kaštieľov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
 • na podporu tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
 • na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov,
 • na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás).

 

Oprávnený žiadateľ o poskytnutie dotácie

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:

 1. fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
 3. vyšší územný celok alebo obec,
 4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
 5. občianske združenie,
 6. nadácia,
 7. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 9. neinvestičný fond,
 10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
 11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 12. Matica slovenská,
 13. právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené výdavky:

 1. pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu: umelecko-historický, architektonicko-historický, urbanisticko-historický, archeologický.
 2. prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky
 3. projektová dokumentácia
 4. zabezpečovacie práce
 5. obnova fasády
 6. obnova strechy a súvisiacich konštrukcií
 7. obnova komína
 8. obnova okien
 9. obnova podláh
 10. obnova dverí
 11. umelecko-remeselné práce na obnove stavebných detailov
 12. obnova schodov a schodísk
 13. obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií
 14. obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií
 15. obnova povrchov v interiéri
 16. obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry
 17. statické zabezpečenie objektu
 18. sanácia vlhkosti objektu
 19. obnova zámočníckych alebo kováčskych konštrukcií
 20. obnova vonkajších spevnených plôch a terénne úpravy
 21. údržba historických cintorínov alebo areálov piety
 22. obnova historických technických zariadení
 23. lešenie (nákup do 1.699 eur alebo prenájom),
 24. demontáž alebo montáž kultúrnej pamiatky
 25. prevoz a iné premiestnenie kultúrnej pamiatky za účelom obnovy a reštaurovania
 26. . materiálové náklady – nákup stavebného materiálu – pri svojpomocnej obnove pamiatky.

Zdroj: MKSR
Obrázok: Internet