Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Minimálna výška oprávnených výdavkov:            10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov:          350 000,00 EUR
Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve., refundácia
Dátum vyhlásenia výzvy:             1. 8. 2022
Dátum uzavretia výzvy:                31. 10. 2022

Príjemcom pomoci je podnik  ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“). Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

 1. Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
 2. Občianske združenie len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia
 3. Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý, stredný podnik a veľký podnik.

Rozsah oprávnených činností:

Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
 • turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Oprávnené náklady

 1. výstavba, nadobudnutie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;
 2. nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;
 3. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s výdavkami v bode 1 a/alebo 2 – maximálne do 3% z výšky projektu;
 4. získanie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia ŽoNFP na PPA.
Výdavky sú oprávnené, ak proces ich obstarávania začal najskôr dňom zverejnenia tejto výzvy.

Zdroj: PPA