PPA 4.1

PPA 4.1

1. Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Výška Oprávnených výdavkov na jedného žiadateľa Minimálna výška...

Mezőgazdaság

ZHRNUTIE VÝZVY: Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021 Koneční prijímatelia pomoci: 1. schválený žiadateľ, 2. včelárske združenie – má právnu formu združenia podľa...