FOND NA PODPORU ŠPORTU

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

číslo: 2020/001

1. Účel: výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry.

Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, technické zhodnotenie, športová infraštruktúra

2. Ciele výzvy

Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

3. Negatívne vymedzenia:

Výzva sa nevzťahuje na

a) zariadenia starostlivosti o ľudské telo – wellness,

b) zariadenia fitness centier,

c) aquaparky a umelé kúpaliská (s výnimkou krytých a otvorených plaveckých bazénov

25m a 50m spĺňajúcich podmienky FINA a LEN),

d) prírodné kúpaliská,

e) lyžiarske vleky a lanovky, zariadenia na zasnežovanie a úpravy svahov a tratí,

f) dopravné ihriská,

g) cvičiská pre psov,

h) požičovne športového vybavenia

4.  Časový harmonogram výzvy a harmonogram vyhodnocovania žiadostí

Vyhlásenie (zverejnenie) výzvy 31.12.2020

Začiatok termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 15.02.2021

Koniec termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 01.03.2021

Konečný termín čerpania príspevku 31.12.2023

Správna rada fondu rozhodne o poskytnutí 60 dní odo dňa uplynutia termínu na doručenie žiadostí.

5. Výška príspevku a podmienky jeho poskytnutia

Fond alokoval na program podľa tejto výzvy na rok 2020 sumu 15.000.000,- EUR.

Min. výška príspevku: 50.000,-€

Max. výška príspevku je 10 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu.

6. Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom môže byť

a) športová organizácia podľa ZoŠ,

b) obec,

c) vyšší územný celok.

Žiadateľ musí zároveň spĺňať všetky nasledovné kritériá, a to

a) byť zapísaný v Informačnom systéme športu,

b) mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67 ZoŠ,

c) byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov

štatutárneho orgánu,

d) spĺňať podmienky na poskytnutie dotácie stanovené zákonom č. 523/2004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej

správy“)

e) spĺňať podmienky pre poskytnutie pomoci na športové a multifunkčné rekreačné

infraštruktúry podľa nariadenia,

f) uhradiť administratívny poplatok.

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy žiadať o finančný príspevok iba na jeden projekt.

7. Financovanie

Príspevok sa bude čerpať vždy pri zachovaní princípu „pro rata“, t.j. v rámci vyúčtovania

musí byť preukázateľne zdokladované aj vynaloženej alikvotnej časti spolufinancovania.

Príspevok bude úspešnému žiadateľovi poskytovaný priebežne, a to nasledovne:

a) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov,

b) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia riadneho vyúčtovania použitia prvej tranže finančných prostriedkov a predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov k druhej tranži príspevku,

c) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia riadneho vyúčtovania použitia druhej tranže finančných prostriedkov a predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov k tretej tranži príspevku,

d) 10 % objemu schváleného príspevku na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia vyúčtovania celého projektu, ktoré budú uvoľnené až po predložení právoplatného kolaudačného, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry.

 Žiadateľ je v žiadosti o poskytnutie príspevku (v rámci rozpočtu projektu) povinný identifikovať predpokladaný vývoj realizácie projektu.

8.  Spolufinancovanie

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého príspevku.

Do spolufinancovania sa započítavajú len oprávnené výdavky vynaložené žiadateľom alebo inými subjektmi v rámci oprávneného obdobia, ktoré sa počíta od začiatku rozpočtového roka, v ktorom bola vyhlásená výzva. Spolufinancovanie nemôže byť uhrádzané z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Do spolufinancovania sa započítavajú finančné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej únie.

Predmetom spolufinancovania nemôžu byť výdavky na obchodnú (komerčnú) časť projektu, ktorá priamo nesúvisí so športovou infraštruktúrou a cieľmi tejto výzvy.

9. Oprávnené výdavky

Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytnutý v súlade s § 15 ZoFNPŠ a Nariadením Komisie (EÚ)
č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie“).

Za oprávnené výdavky sa považujú tie, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľov a zabezpečovaním aktivít v rámci tejto výzvy a žiadosti úspešného žiadateľa.

10. Spôsob doručenia žiadosti

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe a zároveň aj elektronicky.

Predloženie žiadosti iba jedným z uvedených spôsobov nie je postačujúce. Pre dodržanie

termínu elektronického a listinného predloženia žiadosti je rozhodujúci dátum toho odoslania,

ktoré je uskutočnené neskôr. Presné pokyny pre podanie žiadosti budú zverejnené do 31.01.2021.

11. Administratívny poplatok

Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však v sume 20,- EUR a najviac však v sume 1.000,-EUR.

Žiadateľ je povinný zaplatiť administratívny poplatok v plnej výške na účet Fondu na podporu športu, vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK61 8180 0000 0070 0063 9236, pričom v poznámke uvedie názov žiadateľa, ako variabilný symbol uvedie číslo Výzvy a ako špecifický symbol uvedie IČO žiadateľa .

Administratívny poplatok je nevratný.

12. Konzultácie k výzve

Konzultácie k obsahu výzvy sa budú poskytovať od 15.1.2021 v pracovných dňoch e-mailom : ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

13. Prílohy k žiadosti

Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku bude zverejnený na webovom sídle FnPŠ do 31.1.2021.

Žiadateľ je povinný v žiadosti a priložených dokumentoch uviesť pravdivé údaje.

K žiadosti musia byť priložené nasledovné prílohy:

a) popis projektu a účelu projektu,

b) plán udržateľnosti projektu a prevádzkový model,

c) celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,

d) harmonogram realizácie projektu,

e) doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa podmienok stanovených v bode 5 a 6 tejto výzvy,

f) doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok na projekt,

g) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku,

h) výpis z príslušného registra orgánu verejnej správy, v ktorom je žiadateľ zapísaný, ak je žiadateľom športová organizácia, nie starší ako 1 mesiac pred podaním žiadosti,

i) projektová dokumentácia pre:

• vydanie stavebného povolenia (nevzťahuje sa v prípade, ak sa s ohľadom na povahu stavebných prác stavebné povolenie podľa platných právnych predpisov nevyžaduje),

• ohlásenie stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác (vzťahuje sa na projekty,  pre ktoré postačuje ohlásenie stavebnému úradu).

j) doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k pozemkom, na ktorých má byť športová infraštruktúra v zmysle projektu vybudovaná, umožňujúci žiadateľovi realizáciu projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu najmenej 10 rokov,

k) doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k existujúcej športovej infraštruktúre vrátane pozemkov, na ktorých sa táto nachádza, ak je predmetom projektu modernizácia/rekonštrukcia športovej infraštruktúry, umožňujúci žiadateľovi realizáciu projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu najmenej 10 rokov,

l) právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu, ohlásenie stavebnému úradu spolu s oznámením stavebného úradu o tom, že proti ohláseným stavbám, stavebným úpravám a/alebo udržiavacím prácam nemá námietky, územné rozhodnutie, ak sa na realizáciu projektu stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že pre realizáciu projektu ani žiadnej jeho časti sa žiadne z vyššie uvedených administratívno-právnych povolení v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje,

m) doklady podľa § 8a ods. 5 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na preukázanie splnenia všetkých podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

n) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je nie v ťažkostiach a spĺňa všetky podmienky pre poskytnutie pomoci na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry podľa nariadenia,

o) doklady preukazujúce ukončené verejné obstarávanie, prebiehajúce verejné obstarávanie (postačuje odkaz na link v portáli verejného obstarávania, kde sú všetky dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania zverejnené) alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že pre realizáciu projektu ani žiadnej jeho časti sa verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje,

p) určenie typu športoviska a doba využitia športoviska počas kalendárneho roka,

q) zoznam disciplín uznaných športov potvrdzujúcich multifunkčnosť športoviska (či športovisko spĺňa kritériá pre organizovanie regulárnej súťaže v rôznych disciplínach v minimálne 3 uznaných športoch). Zoznam disciplín uznaných športov musí byť prílohou žiadosti,

r) čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke trvania jeho skúseností s prevádzkou športovej infraštruktúry obdobného zamerania a krátkym popisom jeho doterajšej činnosti,

s) ak ide o športovú infraštruktúru národného významu, čestné vyhlásenie príslušného národného športového zväzu, že športová infraštruktúra spĺňa požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov,

t) kópia stanov/zriaďovacej listiny/výpisu z obchodného registra (podľa typu právnickej osoby) žiadateľa v aktuálnom znení (bez potreby úradne osvedčenej kópie), na ktorých je vidieť potvrdzujúci záznam registrujúceho subjektu.